Onze school

De Hamalandschool biedt leerlingen met een verstandelijke of meervoudige beperking hoogwaardig speciaal onderwijs. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen mogelijkheden. We begeleiden onze leerlingen naar een zinvolle toekomst op het gebied van werk of dagbesteding, wonen en vrije tijd.

Onze school in het kort

Onze school is een samenwerkingsschool van een neutraal bijzondere school en een protestants­christelijke school. Leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers van verschillende achtergronden, godsdienst of levensovertuiging gaan bij ons op school respectvol met elkaar om. We gaan uit van gelijkwaardigheid van iedereen die aan ons verbonden is.

De Hamalandschool telt:
• 27 leerlingen tussen de 4 en 12 jaar
• 4 groepen
• 20 tot 22 medewerkers

Samen met Het Gele Park

Vanaf het schooljaar 2021-2022 maken we onderdeel uit van het integraal educatief kindcentrum Het Gele Park in Lichtenvoorde. Samen met ­collega-scholen, zorgpartners en kinderopvang bieden we binnen dit centrum alle leerlingen optimale ontwikkelingskansen. We maken daarbij optimaal gebruik van elkaars expertise.

Onze visie

Onze begeleiding is gericht op zelfstandigheid. Leerlingen hebben zelf de regie. We helpen hen om zelf taken uit te voeren en zorgen voor een veilige en gestructureerde omgeving. Zo krijgt de leerling het vertrouwen om initiatief te nemen en te handelen. We kijken naar de behoeften en mogelijkheden van ieder kind. Ons onderwijs en de begeleiding stemmen we daarop af.

Bezoek van de onderwijsinspectie

Eens per vier jaar bezoekt de Inspectie van het Onderwijs onze school. De inspectie beoordeelt scholen van zeer zwak tot goed. Ons onderwijs kreeg de laatste keer een voldoende. Dit betekent dat het bestuur voldoet aan de vereiste basiskwaliteit.

 

Aanmelden 

Wil je een nieuwe leerling aanmelden? Voor de toelating van je kind tot een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. 

Neem gerust contact op