Ons onderwijs

We bieden passend onderwijs aan onze leerlingen. Ons onderwijsaanbod sluit aan bij de mogelijkheden van de leerling, erop gericht om ‘eruit te halen wat erin zit’.

Burgerschap

De kern van burgerschapsonderwijs gaat over aandacht voor basiswaarden. Denk aan gelijke behandeling en respect voor anderen in een multiculturele samenleving. Het gaat om positief met elkaar omgaan in de klas. We vergroten zo de zelfredzaamheid van onze leerlingen in de Nederlandse samenleving.

Burgerschap is geen apart vak. Het komt terug in ons schoolklimaat, verschillende vak- en leergebieden, schoolbrede projecten of het betrekken van de omgeving van de school bij ons onderwijs. We gebruiken verschillende dagelijkse situaties om leerlingen te laten ervaren dat aan elke kwestie verschillende kanten zitten. De mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen bepalen deels waar we de focus op leggen.

Sport en cultuur

Sport en cultuur vinden we waardevol. Leerlingen krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs en één keer per week zwemles. De combinatiefunctionaris sport onderhoudt contacten met sportverenigingen in de regio en stimuleert leerlingen om lid te worden.

We werken intensief samen met andere scholen en met sport- en cultuurverenigingen. Bijvoorbeeld met het landelijke sportprogramma Special Heroes, de Gruitpoort in Doetinchem en Het Bariet, onze school voor voortgezet speciaal onderwijs. Wanneer het passend is, doen we mee aan het cultuuraanbod van de scholen in Lichtenvoorde.

Uitstroomprofielen en leerroutes

Het speciaal onderwijs (so) kent drie richtingen. Deze richtingen heten uitstroomprofielen. Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectief vastgesteld dat hierop aansluit. Soms is daarnaast een (tussentijdse) overstap naar een reguliere school met passende ondersteuning mogelijk. We sluiten hiermee aan op het landelijk doelgroepenmodel van de sectorraad voor gespecialiseerd onderwijs.

Voorbereid op de toekomst

Op onze school bereiden we leerlingen voor op uitstroom naar:

  • Voortgezet speciaal onderwijs (vso) met uitstroomprofiel dagbesteding. Deze leerlingen volgen (meestal) leerroute 1 of 2.
  • Voortgezet speciaal onderwijs (vso) of praktijkonderwijs (pro) met uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht. Deze leerlingen volgen (meestal) leerroute 3, 4 of 5. Uitstroom naar de Entree-opleiding (mbo niveau 1) is ook mogelijk.
  • Voortgezet speciaal onderwijs (vso) of voortgezet onderwijs (vo). Deze leerlingen volgen leerroute 5, 6 of 7.

Verschillende leerroutes

Welke leerroute het beste past, hangt af van verschillende factoren. Zo kijken we bijvoorbeeld naar IQ, intensiviteit van ondersteuningsbehoeften, sociaal-emotionele ontwikkeling en schoolse vaardigheden. Daarbij houden we rekening met de individuele bevorderende en belemmerende factoren van de leerling.

Onze school heeft deze leerroutes met uitstroomprofielen:

  • Leerroute 1: voortgezet speciaal onderwijs.
  • Leerroute 2: voortgezet speciaal onderwijs.
  • Leerroute 3: voortgezet speciaal onderwijs.
  • Leerroute 4: praktijkonderwijs.

Kan je kind in het reguliere onderwijs de noodzakelijke ondersteuning krijgen? Dan kan hij tussentijds overstappen.