Met leerlingen en ouders

Samen met leerlingen

Natuurlijk werken we elke dag samen met onze leerlingen. Zij maken onze school speciaal. We praten graag en veel met hen. Ze adviseren ons bij alles wat hen aangaat en bij hen leeft.

Leerlingenraad

Het Gele Park heeft een leerlingenraad met leerlingen van alle scholen. Ook leerlingen van de Hamalandschool zitten in deze raad. De leerlingenraad adviseert en denkt mee over onderwerpen die leerlingen belangrijk vinden. Bijvoorbeeld over het leerklimaat, buitenspelen en feesten en vieringen. Ze bespreken deze onderwerpen met medewerkers die de leerlingenraad voorzitten. In de raad zitten leerlingen uit de bovenbouwgroepen.

Samen met ouders

Ook met ouders werken we nauw samen. Onze leraren hebben veel contact met ouders. Op vaste momenten, maar ook wanneer je daar als ouder behoefte aan hebt. Of als de leraar het nodig vindt.

Samen weten we meer

Hoe gaat het op school? Hoe ontwikkelt je kind zich? Dit zijn vragen die elke ouder heeft. Omgekeerd zijn wij benieuwd hoe ouders en verzorgers hun kind zien. Hoe gaat het thuis? Valt er iets op of zijn er bijzonderheden? Op allerlei manieren en momenten houden we graag contact met jou als ouder of verzorger.

Zo blijf je op de hoogte
• Via e-mail. We sturen je regelmatig digitaal informatie toe.
• Via brief. Over belangrijke zaken informeren we je per brief.
• Via de nieuwsbrief vanuit het IEKC.
• Via de app Klasbord. Hier ontvang je informatie van de groep van je kind.

Oudergesprekken

Tijdens het schooljaar zijn er meerdere gesprekken met ouders. Minimaal twee keer per jaar is er een 20-minutengesprek. Daarin kijken we of de gestelde doelen behaald zijn. Er zijn ook andere gesprekken. Bijvoorbeeld als een leerling nieuw op school is of als de leerroute aangepast moet worden. Ook kunnen we extra gesprekken inplannen op verzoek van de leerling, ouders of mentor. Samen kijken we wat nodig is voor een optimale ontwikkeling van je kind.

Activiteitenraad

Het Gele Park heeft een activiteitenraad. Ouders uit alle deelnemende organisaties zijn in deze raad vertegenwoordigd. Deze raad helpt onder meer bij de organisatie van feesten en activiteiten. Wil je lid worden van de activiteitenraad of helpen met activiteiten? Neem dan contact op via activiteitenraad@hetgelepark.nl.

Medezeggenschapsraad

In de wet staat dat ouders mogen meepraten over het onderwijs op de school van hun kind. Dat kan via de medezeggenschapsraad (mr). Hierin zitten ouders, leraren en andere medewerkers van onze school. De mr mag altijd advies geven. Voor sommige plannen heeft de school goedkeuring van de mr nodig. Alles wat de mr mag en moet doen, staat in een reglement. Net als de regels voor de verkiezingen van de leden. Vraag op school naar het reglement.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Onze school maakt deel uit van stichting De Onderwijsspecialisten. Ook zij hebben een medezeggenschapsraad: de gmr. Hierin zitten ouders en medewerkers van álle scholen van de stichting. De gmr praat mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor al deze scholen in speciaal onderwijs. Lees meer op www.deonderwijsspecialisten.nl/gmr