Onderwijsprogramma

Het speciaal onderwijs (so) kent drie richtingen. Deze richtingen heten uitstroomprofielen. Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectief vastgesteld dat hierop aansluit. Soms is daarnaast een (tussentijdse) overstap naar een reguliere school met passende ondersteuning mogelijk. We sluiten hiermee aan op het landelijk doelgroepenmodel van de sectorraad voor gespecialiseerd onderwijs.

Leerroutes en uitstroomprofielen

Onze school heeft deze leerroutes met uitstroomprofielen:
• Leerroute 1: voortgezet speciaal onderwijs
• Leerroute 2: voortgezet speciaal onderwijs
• Leerroute 3: voortgezet speciaal onderwijs
• Leerroute 4: praktijkonderwijs

Kan je kind in het reguliere onderwijs de ondersteuning krijgen die nodig is? Dan kan hij of zij tussentijds overstappen.

Onderwijsprogramma

We plaatsen onze leerlingen samen met een aantal leeftijdsgenoten in een basisgroep. Bij de indeling van de groepen kijken we ook naar de begeleidingsbehoeften van de leerlingen.
• Groep A: leerlingen van 4 tot 7 jaar
• Groep B: leerlingen van 6 tot 8 jaar
• Groep C: leerlingen van 8 tot 10 jaar
• Groep D: leerlingen van 10 tot 12 jaar

In elke groep zitten kinderen met verschillende leerroutes bij elkaar. Bij de groepsindeling houden we rekening met de individuele leer-, ­ondersteunings-, en begeleidingsbehoeften van een leerling. Als dat wenselijk is, werken we groepsdoorbrekend. Voor het leren lezen werken we met de methodes ‘thematisch lezen’ en ‘Lezen moet je doen’. Soms gebruiken we ook andere lesmethodes.

Leergebieden aanvangsgroepen

In deze groepen is het onderwijsprogramma vooral gericht op de leergebied overstijgende doelen. Hierbij gaat het om het ontwikkelen van interesses, werkhouding en de basale vaardigheden voor zelfredzaamheid. We stimuleren leerlingen op de volgende gebieden:
• Zelfredzaamheid: aan- en uitkleden, eten en drinken, toiletgang.
• Werkhouding: taakgerichtheid, een opdracht beginnen, volhouden en afmaken.
• Spelontwikkeling: naast en met elkaar spelen, gevoelens uiten, luisteren naar elkaar en naar een verhaal.
• Taalontwikkeling: uitbreiding van de passieve en actieve woordenschat, het uitvoeren van kleine opdrachten.
• Cognitieve ontwikkeling: het leren met ontwikkelings­materialen, het leren van (eenvoudige) begrippen.
• Motorische ontwikkeling: bewegen op muziek, vrij spel, gymnastiek en zwemmen.

Daarnaast is er veel ruimte voor spel en beweging, muziek en creatieve vakken. Om de dag over­zichtelijk te maken, visualiseren we het dagritme met pictogrammen en foto’s en maken we gebruik van een speciale klok (de Time Timer).

Leergebieden ander groepen

In de andere groepen bouwen we voort op de ­ontwikkelingen van de leerlingen. Waar dat kan en nodig is, besteden we meer tijd aan de ontwikkeling van de cognitieve vaardigheden. Dit koppelen we vaak aan praktijkleren, zodat het leren meer betekenis krijgt voor leerlingen. Ook in deze groepen worden de lessen zo veel mogelijk gevisualiseerd.