Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Hamalandschool
  Van Ostadestraat 17
  7131 VB Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 17 38
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

ouders

 • De school hecht veel waarde aan een goede samenwerking en regelmatig contact met u als ouder. Immers ouders kennen hun kind goed!

Op verschillende manieren betrekken we u bij de school en informeren we u over de voortgang van de ontwikkeling van uw kind.

Ouderklankbord groep
De Ouderklankbord groep is actief op tal van gebieden. Ze denkt als klankbordgroep mee over ontwikkelingen binnen de school en helpt bij vieringen op school, zoals Sinterklaas, kerstfeest en paasfeest. De Ouderklankbord groep kan ook helpen bij klussen, bijvoorbeeld het onderhouden van de speelplaats. In onze nieuwsbrief vindt u oproepen voor hulp en foto’s en verslagen.
 
Ouderavonden en oudercafés
Regelmatig houdt de school ouderavonden of oudercafés. Soms zijn dit avonden waar we met elkaar in gesprek gaan over thema’s die leraren, ouders en kinderen bezig houden. Andere keren zijn het avonden waar we voorlichting en informatie geven over zaken die op school spelen.
 
Oudergesprekken
Regelmatig vinden er gesprekken met ouders plaats over hun zoon of dochter. Minimaal twee keer per jaar vindt er een evaluatiegesprek plaats in de vorm van een 20-minutengesprek. Daarin kijken we of de gestelde doelen behaald zijn.
 
Naast deze 20-minutengesprekken zijn er ook andere gesprekken. Bijvoorbeeld als een leerling nieuw op school is, of als de leerroute aangepast moet worden. Op verzoek van de leerling, de ouders of de mentor kunnen er extra gesprekken gevoerd worden.
 
Informatievoorziening
De school hecht er grote waarde aan u regelmatig te informeren over de ontwikkeling van uw zoon of dochter en over ontwikkelingen op school. Op deze website is veel informatie te vinden. We doen ons uiterste best de site zo actueel mogelijk te houden. Zo is er vaak nieuws vanuit de groepen te vinden en zetten we na activiteiten ook vaak de verslagen en foto’s online. Elke maand sturen we u digitaal een nieuwsbrief toe. We informeren u ook via brieven over belangrijke zaken. De groepen gebruiken de app Klasbord om u te informeren.
 
Medezeggenschap
De Wet medezeggenschap op scholen bepaalt dat de medezeggenschapsraad (mr) instemmings- en adviesbevoegdheid heeft op schoolniveau. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) heeft instemmings- en adviesbevoegdheid over een groot aantal beleidsonderdelen op bovenschools niveau.
-      De mr fungeert als gesprekspartner voor de directie over schoolse zaken. In de mr zitten vertegenwoordigers van onze school en ouders van onze leerlingen.
-      De gmr bestaat uit een vertegenwoordiging van personeel en ouders van de scholen van De Onderwijsspecialisten.
-      Drie keer per jaar is er een mr-platform, bestaande uit vertegenwoordigers van alle mr’s. Het doel is informatie uitwisselen over onderwerpen die van toepassing zijn op het merendeel van de aangesloten scholen.
Alle bevoegdheden van de mr en gmr en de procedure voor verkiezingen zijn in een reglement vastgelegd. Dit ligt op school ter inzage. Meer informatie over 
de mr en gmr vindt u op onze website.
 ​
Ouderbijdrage
Wij vragen u jaarlijks een vrijwillige financiële bijdrage voor de organisatie van feestelijke gelegenheden, zoals kerst, Suikerfeest en Sinterklaas. De school beheert de bijdragen en verantwoordt deze in een financieel jaarverslag. De hoogte van de bijdrage is maximaal € 25,-. Het gaat om een vrijwillige bijdrage. Afzien van betaling heeft geen consequenties voor de deelname van uw kind.

 

ouders

:

Help (nieuw venster)