Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Hamalandschool
  Van Ostadestraat 17
  7131 VB Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 17 38
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

lesprogramma

Ontwikkelingsperspectief

Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld voor de lange termijn. Hierin zijn de verwachte ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling beschreven voor een periode van maximaal vier jaar. Ook is het verwachte uitstroomprofiel beschreven. Belangrijke factoren voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief zijn het ontwikkelingsniveau, de ondersteuningsbehoefte en omstandigheden die van invloed zijn op de ontwikkeling. Het OPP wordt met de ouders besproken en door hen ondertekend.

Leerroutes en uitstroomprofielen

Onze school biedt de volgende leerroutes met bijbehorende uitstroomprofielen:
 • Leerroute 1 voortgezet speciaal onderwijs
 • Leerroute 2 voortgezet speciaal onderwijs
 • Leerroute 3 voortgezet speciaal onderwijs
 • Leerroute 4 voortgezet (speciaal) onderwijs, praktijkonderwijs.

Handelingsplan

Het ontwikkelingsperspectiefplan van de leerling is leidend voor de handelingsplanning. Op basis van het ontwikkelingsperspectiefplan stellen we de doelen voor het handelingsplan van de leerling op. Elk half jaar worden deze geëvalueerd en herzien of worden er nieuwe doelen opgesteld.
 
Waar dat mogelijk is, werken we met groepsplannen. Dat zijn plannen voor meerdere leerlingen die gedurende een bepaalde periode aan hetzelfde doel werken.

Leergebieden onderbouw

In de onderbouw is het onderwijsprogramma vooral gericht op de leergebiedoverstijgendedoelen.
 
Hierbij gaat het om het ontwikkelen van interesses, werkhouding en de basale vaardigheden voor zelfredzaamheid. De leerlingen stimuleren we op de volgende gebieden:
 • Zelfredzaamheid: aan- en uitkleden, eten en drinken, toiletgang.
 • Werkhouding: taakgerichtheid, een opdracht beginnen, volhouden en afmaken.
 • Spelontwikkeling: naast en met elkaar spelen, gevoelens uiten, luisteren naar elkaar en naar een verhaal.
 • Taalontwikkeling: uitbreiding van de passieve en actieve woordenschat, het uitvoeren van kleine opdrachten.
 • Cognitieve ontwikkeling: het leren met ontwikkelingsmaterialen, het leren van eenvoudige begrippen.
 • Motorische ontwikkeling: bewegen op muziek, vrij spel, gymnastiek en zwemmen.
Daarnaast is er veel ruimte voor spel en beweging, muziek en creatieve vakken.
 
Om de dag overzichtelijk te maken, visualiseren we het dagritme met pictogrammen en foto’s en maken we gebruik van een speciale klok (de Time Timer).

Leergebieden midden- en bovenbouw

In de midden- en bovenbouw bouwen we voort op de ontwikkelingen van de leerlingen en besteden we meer tijd aan de ontwikkeling van de cognitieve vaardigheden.

Plannen en volgen

Wij plannen en volgen de ontwikkeling en het leerproces van onze leerlingen met een digitaal systeem. Leerlinggegevens, vorderingen en ontwikkelingsperspectiefplannen worden in dit systeem bijgehouden.
 

lesprogramma

:

Help (nieuw venster)