Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Hamalandschool
  Van Ostadestraat 17
  7131 VB Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 17 38
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en Handelingsplan (HP)

 • Voor iedere leerling wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en een handelingsplan (HP) gemaakt.

Plannen en volgen

Wij plannen en volgen de ontwikkeling en het leerproces van onze leerlingen met een digitaal systeem. Leerlinggegevens, vorderingen en ontwikkelings-perspectiefplannen worden in dit systeem bijgehouden.
 

Ontwikkelingsperspectief 

De Commissie voor de Begeleiding (CvdB) stelt de ontwikkelings-perspectiefplannen van de leerlingen op. Ook geeft zij adviezen aan leraren over de begeleiding van en het onderwijsaanbod aan de leerling. Daarnaast bewaakt zij de voortgang van de handelingsplannen. De CvdB vergadert frequent. De commissie bestaat uit de directeur van de school (voorzitter), de teamleider, de intern begeleider, de orthopedagoog, de maatschappelijk werker en de jeugdarts.
In dit plan staan naast IQ-gegevens, ook didactische gegevens en belemmerende en bevorderende factoren. Op basis van deze gegevens wordt het verwachte uitstroomniveau aangegeven met de daarbij behorende leerroute.
Dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd en eenmaal in de vier jaar door de Commissie voor de Begeleiding opnieuw vastgesteld.
Op basis van dit plan wordt bepaald aan welke doelen er gewerkt wordt. In het handelingsplan staan deze doelen beschreven.

Handelingsplanning

Het ontwikkelings-perspectiefplan van de leerling is leidend voor de handelingsplanning. Op basis van het ontwikkelings-perspectiefplan stellen we de doelen voor het handelingsplan van de leerling op. Elk half jaar worden deze geëvalueerd en herzien of worden er nieuwe doelen opgesteld. Waar dat mogelijk is, werken we met groepsplannen. Dat zijn plannen voor meerdere leerlingen die gedurende een bepaalde periode aan hetzelfde doel werken.
Het handelingsplan wordt elk half jaar geëvalueerd en bijgesteld. In het handelingsplan worden in ieder geval de doelen voor rekenen/wiskunde, schriftelijke taal, mondelinge taal, Leren leren en sociaal-emotionele ontwikkeling beschreven.

 

Zorgplan

Voor de leerlingen die extra zorgondersteuning op school ontvangen, stemmen we het handelingsplan af met het zorgplan. Vanwege wijzigingen in wettelijke kaders is voor elke leerling een handelingsplan en ontwikkelingsperspectief verplicht. We zullen u van de voortgang op de hoogte houden.
 
De ondersteuning die leerlingen op school ontvangen van logopedie, fysiotherapie en ergotherapie worden door de leerkracht met u afgestemd.

Rapport

Aan het einde van het schooljaar krijgt iedere leerling een rapport. Dit rapport ondersteunen we, waar nodig, met voor de leerling begrijpelijke taal zoals picto’s.

Leerlijnen en leerroutes

Om de kwaliteit te waarborgen zijn er landelijke kerndoelen opgesteld. Deze kerndoelen moet elke school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs behalen. Wij borgen dit proces door te werken met leerlijnen. Een leerlijn geeft voor elk leergebied aan hoe de leerling van een bepaald beginniveau naar een einddoel kan komen. Belangrijke momenten binnen de leerlijn noemen we tussendoelen. Aan de hand van de leerlijnen en tussendoelen volgen de leraren de ontwikkeling van de leerlingen en hebben zij een leidraad om de kerndoelen te behalen. Voor de leerlingen met een lage ontwikkelingsleeftijd (IQ beneden de 35) gebruiken we de Plancius-leerlijnen.
De school heeft samen met de andere scholen van De Onderwijsspecialisten de onderstaande leerroutes uitgewerkt in een leerroutedocument.
Deze zijn verdeeld in onderstaande leerroutes:
 • Leerroute 1: Voortgezet Speciaal Onderwijs -Uitstroomprofiel belevingsgerichte dagbesteding.
 • Leerroute 2: Voortgezet Speciaal Onderwijs - Uitstroomprofiel taakgerichte of activerende dagbesteding.
 • Leerroute 3: Voortgezet Speciaal Onderwijs - Uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding.
 • Leerroute 4: Voortgezet Speciaal Onderwijs - Uitstroomprofiel Beschermde arbeid (WSW), regulier bedrijf zonder certificaten, regulier bedrijf met landelijk erkende certificaten en/of branchegerichte cursussen.
Daarnaast behoort (tussentijdse) uitstroom naar een reguliere school tot de mogelijkheden wanneer uw kind op een reguliere school de ondersteuning kan krijgen die nodig is.

Wij nemen deel aan de ontwikkeling van een landelijk doelgroepenmodel voor speciaal onderwijs.

Leerlingvolgsysteem 

Iedere leerling heeft een eigen leertraject met individuele doelen en groepsplannen die beschreven staan in het Maatwerk Leerlingvolg Systeem (MLS). Hierdoor kan er systematisch geëvalueerd worden. In MLS wordt alles bijgehouden. In het systeem staat het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van de leerling. Ook staan de doelen erin beschreven en is de ontwikkeling van de leerling er terug te vinden. Bovendien worden bijzonderheden, bijvoorbeeld medische gegevens, in het systeem opgeslagen.

Toetsen

Leerlingen worden minimaal één keer per jaar getoetst. De school gebruikt hiervoor de volgende toetsen: Drie-Minuten-Toetsen (DMT), AVI, Cito spelling voor speciale leerlingen, Cito rekenen/wiskunde voor speciale leerlingen, Cito begrijpend lezen voor speciale leerlingen en de ZML taal- en rekentoets.
Als dat nodig of wenselijk is, kunnen er voor leerlingen andere specifieke toetsen gebruikt worden.

Leerlingendossier

De groepsleraar en intern begeleider houden de gegevens van observatie en toetsing van elke leerling bij in een leerlingendossier.
Dit dossier wordt bij overgang naar een andere groep overgedragen aan de nieuwe leraar.

 
 
 ​

leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)