Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Hamalandschool
  Van Ostadestraat 17
  7131 VB Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 17 38
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

leerlingenzorg

 • Iedere leerling krijgt de zorg die hij nodig heeft. De leraar draagt hier zorg voor maar kan ook gebruikmaken van de ondersteuning van de intern begeleider.
De afdelingen speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs hebben elk een eigen intern begeleider. De leraar heeft regelmatig overleg met de intern begeleider.

Leerlingvolgsysteem

Wij volgen en beoordelen de ontwikkeling, de vorderingen en het werk van iedere leerling afzonderlijk met behulp van een eigen, digitaal Maatwerk Leerlingvolg Systeem (MLS). Hierin worden alle leerlinggegevens, vorderingen en resultaten bijgehouden, verwerkt en opgeslagen, ook de Cito-gegevens. Wanneer er zich in het gedrag van de leerling bijzonderheden voordoen of wanneer de schoolvorderingen stagneren, zoekt de klassenleiding naar een oplossing. Dit doet hij samen met de teamleider, intern begeleider en de ouders, eventueel in overleg met de orthopedagoog of psycholoog.

Leerlingdossier

De leraar en intern begeleider houden alle gegevens van de leerlingen bij in het leerlingdossier. Dit dossier dragen we bij de overgang naar een andere groep over aan de nieuwe leraar. 

Ondersteuning in andere typen 

Soms kunnen onze leerlingen beter ondersteund worden binnen een andere vorm van speciaal onderwijs of in het regulier onderwijs. In afstemming met het samenwerkingsverband in onze regio wordt naar de best passende plek en ondersteuning gezocht. Om een overstap succesvol te laten verlopen, kan onze school dit proces begeleiden. Ook kunnen er andere begeleidingsvragen aan ons gesteld worden, bijvoorbeeld vanuit het regulier onderwijs. We zetten onze expertise in waar dit nodig is, altijd in afstemming met het samenwerkingsverband. We werken samen met de andere scholen van De Onderwijsspecialisten, zodat we ook hun expertise beschikbaar kunnen stellen binnen onze regio.

Huiswerk

In principe is onze school huiswerkvrij. Bij het voorbereiden van een spreekbeurt of presentatie kan er thuis wat aan voorbereiding worden gevraagd, maar dat is zeker geen regel. In het voortgezet speciaal onderwijs kunnen de leerlingen de praktijkgerichte activiteiten thuis oefenen. Denk hierbij aan koken, opruimen, tafeldekken, schoonmaken, stofzuigen, techniek, boodschappen doen en werken in de tuin.

Overleg

Bij specifieke leer- en ontwikkelingsproblemen vindt er een gezamenlijk overleg plaats tussen leraar, intern begeleider en mogelijk ook de Commissie voor de Begeleiding. Indien nodig vindt er onderzoek plaats. De resultaten van dit onderzoek worden zowel met u als de leraar en eventuele andere begeleiders besproken. Van belang zijnde zaken worden opgenomen in het (jaarlijkse) handelingsplan.

Fysiotherapie 

Enkele leerlingen krijgen individuele fysiotherapie tijdens schooltijd, de doelen van de fysiotherapie staan vermeld in de Handelingsplannen van de leerlingen.
Dit wordt door een fysiotherapeut van een particuliere praktijk gegeven. Doelstelling van de therapie is het verbeteren of op peil houden van de motorische ontwikkeling van leerlingen.
Fysiotherapie wordt door ouders geregeld middels een verwijzing van een arts
en de ziektekostenverzekering van de leerling.

leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)