Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Hamalandschool
  Van Ostadestraat 17
  7131 VB Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 17 38
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Opbrengsten

Opbrengsten van ons onderwijs

Het overgrote deel van de leerlingen stroomt uit naar het voortgezet speciaal onderwijs. Soms ook is het mogelijk om uit te stromen naar het praktijkonderwijs. Waar mogelijk stromen leerlingen tussentijds uit naar het speciaal basisonderwijs. We werken intensief samen met de scholen voor speciaal basisonderwijs en praktijkonderwijs om gezamenlijk, waar dat wenselijk is, naar de juiste uitstroom van de leerling te kijken. We analyseren de opbrengsten van ons onderwijs regelmatig: zijn de gestelde doelen voldoende behaald en ontwikkelen de leerlingen zich nog volgens de leerroute waarin ze geplaatst zijn op basis van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)? Ook houden we bij waar leerlingen naartoe uitstromen en volgen we de oud-leerlingen minimaal twee jaar.

Ontwikkelingen

Jaarplan.

​In het jaarplan van de school staan de belangrijkste doelen van onze school. Uit het jaarplan van 2017 hebben we in ieder geval de volgende doelen gehaald: ­
-De vergroting van de inzet van ICT is gestart. ­
-We hebben een start gemaakt met een ouderklankbordgroep. ­
-De werkwijze van stichting leerKRACHT is verder ingevoerd. Hierbij werkt het team veel samen, bezoeken docenten regelmatig elkaars lessen en geven elkaar feedback. Zo dragen we bij aan onze cultuur van ‘Elke dag een beetje beter’. ­
-De deskundigheid over ernstig meervoudige beperkingen is sterk vergroot. ­
-We hebben het onderzoek naar het  leer-­ en werkklimaat uitgevoerd.

De belangrijkste speerpunten voor het komende jaar zijn: ­
-We hebben een actieve rol bij de ontwikkeling van het Integraal Educatief Kindcentrum in Lichtenvoorde. ­
-Het traject leerKRACHT zal een vervolg krijgen. We gaan bijvoorbeeld de leerlingparticipatie vergoten. Hiervoor gebruiken we het onderdeel ‘stem van de leerling’ van leerKRACHT. ­
-De methode Leespraat wordt verder ingevoerd.

O
pbrengstgericht werken en verantwoording

Door het opstellen van ontwikkelingsperspectief-plannen, het werken met leerroutes en uitstroomprofielen en het goed volgen van de ontwikkeling van de leerlingen, zullen we de opbrengsten van ons onderwijs beter kunnen verantwoorden.

Inspectiebeoordeling

Tijdens het laatste inspectiebezoek heeft de Inspectie van het Onderwijs onze school beoordeeld als voldoende en een basisarrangement toegekend.

Ons onderwijs

:

Help (nieuw venster)