Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Hamalandschool
  Van Ostadestraat 17
  7131 VB Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 17 38
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

vertrouwenspersoon

 • Op onze school creëren wij een schoolklimaat waar geen plaats is voor seksistisch en ander discriminerend of intimiderend gedrag.

Ongewenst gedrag

Toch kan het gebeuren dat leerlingen geconfronteerd worden met ongewenst gedrag zoals pesten, geweld, vernieling, diefstal of seksueel gerichte aandacht, gedragingen of opmerkingen van medeleerlingen of personeel.

Sommige leerlingen kunnen heel goed duidelijk maken dat zij dergelijke gedragingen niet accepteren, anderen hebben daar hulp bij nodig.

Vertrouwenspersoon van de school

 
De Hamalandschool heeft als vertrouwenspersoon:
 
                                 
 
            Monique Klein Gunnewiek  

Monique Klein Gunnewiek, aanwezig ma/di.
  
Als u een klacht heeft of wanneer u zich zorgen maakt over zaken die te maken hebben met school, dan kunt u terecht bij een van de interne vertrouwenspersonen.
 
Het gaat hierbij om klachten of zorgen die u niet met de leerkrachten of directie wilt of kunt bespreken. Denk hierbij aan zaken als machtsmisbruik, intimidatie, discriminatie, verwaarlozing of ongewenste intimiteiten.
 
De vertrouwenspersoon verheldert samen met u het probleem en gaat met u na welke stappen er ondernomen kunnen worden. Zij kan u ook ondersteunen bij het indienen van een officiële klacht. Het is belangrijk om te weten dat een vertrouwenspersoon geen uitspraak doet of de klacht wel of niet gegrond is.
 
De informatie is bij de vertrouwenspersoon uiteraard in vertrouwde handen.
 
In sommige gevallen is de vertrouwenspersoon verplicht melding te maken van een klacht bij het bevoegd gezag, ze heeft geen geheimhoudingsplicht.
 
Wanneer er een vermoeden is van seksueel misbruik of mishandeling, dan heeft zij altijd een meldingsplicht.

 
​​​Externe vertrouwenspersonen
 
Wanneer ouders of leerlingen zich om welke reden dan ook niet tot de vertrouwenspersoon van de school willen wenden, hebben zij twee andere mogelijkheden om een melding te doen:
 
 • Bij de externe vertrouwenspersoon van De Onderwijsspecialisten - een onafhankelijke functionaris die voor alle scholen van De Onderwijsspecialisten werkt.

Dit zijn:

Chiene Hulst: ChieneHulst@externevertrouwenspersonen.nl

Tel: 06-45434266

Cor van Duinhoven: CorvanDuinhoven@externevertrouwenspersonen.nl

Tel: 06-11355280

 • Bij de landelijke vertrouwensinspecteur van het onderwijs. Deze functionaris is hiervoor door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aangesteld en is belast is met de onderwerpen seksuele intimidatie, lichamelijk geweld, grove pesterijen, geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering binnen scholen.

  T 0900 - 111 3 111 (lokaal tarief)

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)