Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Hamalandschool
  Van Ostadestraat 17
  7131 VB Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 17 38
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Veilig op school

De school moet een plek zijn waar rust heerst, waar leerlingen, personeel en ouders/verzorgers zich thuis voelen en zich veilig weten, en waar alle betrokkenen op een respectvolle, prettige manier met elkaar omgaan.

Protocol

In een veilige omgeving en in een veilig klimaat komen leerlingen optimaal tot leren en ontwikkeling. Daarom besteedt onze school aandacht aan het verder ontwikkelen en borgen van de fysieke en sociale veiligheid.
 
Onze school heeft hiervoor een schoolveiligheidsplan opgesteld. Hierin staat beschreven hoe we een veilig klimaat voor onze leerlingen en medewerkers realiseren. Daarnaast besteden we op school aandacht aan thema’s zoals pesten, omgaan met elkaar en samen spelen.
 
Zo gaan we met elkaar om
We zijn ervan overtuigd dat leerlingen, medewerkers en ouders zich prettiger en veiliger op school voelen wanneer we afspraken met elkaar maken over de wijze waarop we met elkaar omgaan. Die afspraken hebben we voor medewerkers vastgelegd in een gedragscode, voor leerlingen staan ze in de schoolregels. Zo weet iedereen wat we wel en niet acceptabel vinden van elkaar, waar de grenzen liggen en wat er gebeurt als deze worden overschreden.
In verschillende protocollen hebben we onder andere vastgelegd wanneer we overgaan tot het geven van een time-out of schorsing, aangifte doen, of een leerling verwijderen van school en hoe we hiermee omgaan.
Bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling handelen we volgens de meldcode.
De protocollen en meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zijn op school in te zien.
 

Schoolklimaat

De veiligheid is een belangrijk onderdeel van het schoolklimaat. Onze school is continu bezig om processen te verbeteren voor een optimale veiligheid op het gebied van arbeidsomstandigheden en (brand)veiligheid van het gebouw. Met de leerlingen oefenen we het ontruimen van het gebouw om in geval van calamiteiten de acties zo goed mogelijk te laten verlopen

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)