Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Hamalandschool
  Van Ostadestraat 17
  7131 VB Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 17 38
   
  Wij bieden speciaal onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

overig personeel

 
Intern begeleiders
De intern begeleiders ondersteunen de leraar bij specifieke vragen. Ook hebben zij een taak bij de onderwijskundige ontwikkelingen.
De leraar heeft regelmatig overleg met de intern begeleider. Bij specifieke leer- en ontwikkelingsproblemen vindt er een gezamenlijk overleg plaats tussen leraar, intern begeleider en mogelijk ook de Commissie voor de Begeleiding.
Indien nodig vindt er onderzoek plaats. De resultaten van dit onderzoek worden zowel met de ouder als de leraar en eventuele andere begeleiders besproken. Van belang zijnde zaken worden opgenomen in het (jaarlijkse) OntwikkelingsPerspectiefPlan
Vakleraren bewegingsonderwijs en combinatiefunctionaris
Zij verzorgen de lessen bewegingsonderwijs en geven motorische remedial teaching. Ze heeft contacten met de sportverenigingen in de regio, onder andere met verschillende G teams van verschillende verenigingen. De vakleraar kan ouders ondersteunen bij het zoeken van een geschikte club voor de leerlingen.
ICT-coördinatoren 
De ICT-coördinator is het aanspreekpunt voor alles wat met computers te maken heeft. De ICT-coördinator ondersteunt de leraren bij het maken van keuzes met betrekking tot de juiste leerstofgerichte software en zorgt voor scholing.
De ICT-coördinator wordt ook betrokken bij diverse projecten waarbij het gebruik van de computer een must is.
 
Logopedisten
Zij behandelen en onderzoeken leerlingen individueel of in kleine groepjes op het gebied van spraak, taal, gehoor, stem, mondmotoriek en communicatie. Ook adviseren zij medewerkers en ouders over alle aspecten van de communicatie. De logopedist besteedt vooral aandacht aan de communicatiemogelijkheden van de leerling. Het doel van logopedie is dat leerlingen leren zich zo goed mogelijk ‘verstaanbaar’ te maken.
Leerlingen worden door de logopedist zowel individueel als in de groep behandeld.
 
Orthopedagoog
Deze is betrokken bij het toelatingsonderzoek van nieuwe leerlingen en volgt onder andere de ontwikkeling van leerlingen. Bij ontwikkelingsstagnatie of gedragsproblemen stelt de orthopedagoog samen met de intern begeleider en leraar een plan op.
 
Schoolmaatschappelijk werk
Deze begeleidt ouders als het over de woon- en leefsituatie van de leerling gaat. Ook ondersteunt hij ouders bij het opvoeden van een kind met beperkingen. De schoolmaatschappelijke werker is bekend met het regionale netwerk van instanties en (financiële) regelingen en voorzieningen en is lid van de Commissie voor de Begeleiding.
 
Schoolarts
De jeugdarts verricht medisch onderzoek en is lid van de Commissie voor de Begeleiding.
 
Spelbegeleidster
Deze geeft leerlingen spelbegeleiding.
 
Conciërge
Hij is verantwoordelijk voor de gang van zaken in het schoolgebouw. De conciërge draagt zorg voor de inventaris en de huishoudelijke dienst in de breedste zin van het woord.
 
Administratief medewerker
Zij verzorgt alle administratieve werkzaamheden voor de school.
 

het team

:

Help (nieuw venster)